Wettelijke kennisgeving

Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli 2002, Diensten Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, onthult de eigenaar zijn identificatiegegevens.

Wettelijke kennisgeving

Doel

Het doel van de website https://ortho-pets.com is de verkoop van orthopedische producten voor huisdieren.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website verleent u de voorwaarde van de gebruiker en houdt de volledige aanvaarding in van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die in de pagina’s zijn opgenomen:

Indien u niet akkoord gaat met elk van deze voorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van het gebruik van deze website.

De toegang tot deze website vormt op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met Anita Lavest.

Via deze website vergemakkelijkt de eigenaar de toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die de eigenaar of zijn medewerkers via het internet hebben gepubliceerd.

Daartoe bent u verplicht om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze wettelijke kennisgeving of door de huidige wetgeving, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen in computerapparatuur van Anita Lavest, andere gebruikers of internetgebruikers, kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die aan de eigenaar worden verstrekt, kunnen al dan niet in geautomatiseerde databanken worden opgeslagen, waarvan Anita Lavest de enige eigenaar is. Anita Lavest neemt alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat de eigenaar niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of de elektronische documenten en bestanden die deze bevatten, hoewel de eigenaar alle noodzakelijke middelen inzet en passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

 

Persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van de door de eigenaar verzamelde persoonsgegevens raadplegen op de pagina over het privacybeleid.

Inhoud

De eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en het materiaal op de website verkregen van bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert de eigenaar niet dat deze juist, volledig of actueel is. Anita Lavest wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

Het is verboden om illegale of illegale inhoud, computervirussen of berichten die in het algemeen de rechten van de eigenaar of van derden aantasten of schenden, via de website te verzenden of te verzenden.

Anita Lavest behoudt zich het recht voor om de inhoud van https://ortho-pets.com, links of informatie verkregen via de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken. Anita Lavest is niet verantwoordelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van de website of de inhoud van de sociale netwerken van de eigenaar.

Cookies Beleid

Op de pagina over het cookiebeleid vindt u alle informatie over het beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies.

Links naar andere websites

De eigenaar kan toegang verlenen tot websites van derden door middel van links met als enig doel om u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet, waarin u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites zijn in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de websites van bestemming te bezoeken, die buiten de controle van de eigenaar vallen, dus Anita Lavest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het resultaat van het volgen van de links.

Anita Lavest is evenmin verantwoordelijk voor de links in de gelinkte websites waartoe zij toegang geeft.

Het plaatsen van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen Anita Lavest en de eigenaar van de site waarop de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door de eigenaar van de inhoud of diensten.

Als u een externe website bezoekt via een link op https://ortho-pets.com, dient u het eigen privacybeleid van de andere website te lezen, dat kan afwijken van dat van deze website.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Anita Lavest.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die in deze website zijn opgenomen of via deze website beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Van tijd tot tijd neemt de eigenaar verbeteringen en/of wijzigingen in de informatie en/of diensten op die op elk moment kunnen worden ingevoerd.

De eigenaar verklaart of garandeert niet dat de diensten of inhoud onderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de dienst of server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, ondanks dat de eigenaar alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

Anita Lavest wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of de inhoud aangeboden op het internet, door welke oorzaak dan ook. Ook is de eigenaar niet verantwoordelijk voor een val van het netwerk, bedrijfsschade als gevolg van een dergelijke val, tijdelijke opschorting van elektriciteit of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken die buiten de macht van de eigenaar liggen, alvorens beslissingen te nemen en/of acties te ondernemen op basis van de informatie op de website, beveelt de eigenaar aan om de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

Bevoegdheid

Op deze wettelijke kennisgeving is het Spaanse recht volledig van toepassing.
Op voorwaarde dat er geen regel is die iets anders verplicht, voor alle vragen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze wettelijke kennisgeving, evenals alle vorderingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, komen de partijen overeen om zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken van de provincie León, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie die met hen overeenkomt.

Contact

Heeft u vragen over deze Algemene Voorwaarden of wilt u reageren op deze website, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ortho-pets.com.

Volg ons

Nieuwsbrief